1. Bendrosios nuostatos
1.1. UAB SDC klinika , į. k. 304989582, Kalvarijų g. 128A-2, LT-08210 Vilnius (toliau – Bendrovė) tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkos asmens duomenų ir dėl laisvo duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės įstatymų apsaugos, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.
1.2. Bendrovė gerbia visų fizinių asmenų bei savo klientų privatumą ir įsipareigojimą užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą Bendrovės teikiamos paslaugos ar lankantis Bendrovės interneto puslapyje.
1.3. Bendrovės privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiama Bendrovės politika dėl asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo.
1.4. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos atitinka BDAR ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme vartojamas sąvokas.
1.5. N Bendrovės teikiamos paslaugos ir/ar naršydami Bendrovės interneto puslapį, Jūs sutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu Privatumo politikos nustatyta tvarka.
1.6. Bendrovė gali periodiškai keisti Privatumo politiką, atsižvelgdama į BDAR ar kitų teisės aktų pasikeitimus, Bendrovės teikiamų paslaugų apimtį ir kitą vietą.

2. Asmens duomenų tvarkymo pagrindiniai principai
2.1. Bendrovė, rinkdama ir tvarkydama Jūsų Bendrovei patikėtus asmens duomenis, laiko šių pagrindinių principų:
2.1.1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtai ir sąžiningai;
2.1.2. Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir netvarkomi su šiais tikslais nesuderinamu būdu;
2.1.3. Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir ne per didelės apimties, atsižvelgiant į tikslus, kuriuos jie tvarkomi;
2.1.4. tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinti;
2.1.5. Jūsų asmens duomenys yra laikomi forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kiek jie tvarkomi;
2.1.6. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugomas, įskaitant apsaugą nuo tvarkymo be leidimo arba neteisėto tvarkymo ir nuo neatsargaus praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, taikant tinkamas technines ar organizacines priemones.

3. Jūsų asmens duomenų tvarkymas
3.1. Jūs užtikrinate, kad pateiksite Bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateikite trečiųjų asmenų duomenų.
3.2. Bendrovė veikia kaip odontologijos klinika. Jūs turite teisę kreiptis į Bendrovę el. paštu [email protected] arba buveinės adresu ir gauti informaciją apie tai, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
3.3. Bendrovės asmens duomenys tvarko šiais tikslais:
3.3.1. odontologinių paslaugų teikimas, asmenų registracija vizitui ir jų aptarnavimas;
3.3.2. vaizdo stebėjimo turto ir apsaugos tikslais;
3.3.3. kandidatuojant į laisvę darbo vietą Bendrovėje;
3.3.4. vykdant rinkodarą.
3.4. Gavusi Jūsų sutikimą, Bendrovė gali tvarkyti asmens duomenis ir kitus tikslus.
3.5. Bendrovė interneto puslapyje naudojasi. nemokamai pagalba Bendrovė gali rinkti informaciją apie svetainės lankytojų skaičių, Jūsų veiksmai, naudojant interneto puslapiu (kokios informacijos ieškote), Jūsų geografinė vietovė. Jei nesutinkate, kad į Jūsų visa ar į kitą galinį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės galus ir išjungti / prijungti visus ar kai kuriuos įrenginius.
3.6. Paslaugų suteikimo, asmenų registracijos vizitui ir jų aptarnavimo tikslai gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo duomenys, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, paso ar asmens tapatybės kortelės numeris, gyvenamosios vietos adresas.
3.7. Vaizdo stebėjimo tikslai gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: filmuojamo asmens atvaizdas.
3.8. Kandidatuojant į laisvą darbo vietą Bendrovėje gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo duomenys, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, paso ar asmens tapatybės kortelės numeris, gyvenamosios vietos adresas, informacija apie išsilavinimą bei darbo patirtį.
3.9. Rinkodaros tikslais tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, Jūsų veiksmai Naudojant Bendrovės interneto puslapiu (kokios informacijos ieškote) ir Jūsų geografinė vietovė.
3.10. Odontologinių paslaugų teikimo, asmenų registracijos vizitui ir jų aptarnavimo tikslais Bendrovė Jūsų asmens duomenis saugo tokį terminą, kiek reglamentuoja teisės aktai (pvz., Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ir kt.). Tais atvejais, kai asmens duomenų saugojimo terminalai nenustatyti teisės aktų, Bendrovė Jūsų asmens duomenų saugos ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų gavimo dienos, nebent šioje Privatumo politikoje nustato kitų asmens duomenų saugojimo terminalus.

4. Vaizdo stebėjimas
4.1. Vaizdo stebėjimo vykdomas turto ir asmenų apsaugos tikslais
4.2. Vaizdo stebėjimas vykdomas patalpose, kur įrengtos odontologinės kėdės, administratorės darbo vieta, koridorius, automobilių parkavimo vieta.
4.3. Padaryti vaizdo įrašai yra saugomi per 1 mėnesį nuo vaizdo įrašo sukūrimo, nebent dėl ​​atitinkamų aplinkybių vaizdo įrašo yra būtina saugoti ilgiau (pvz., vyksta nusikalstama veika, kilo su klientu teisinis ginčas ir pan.).
4.4. Bendrovės norėtų pažymėti, kad vaizdo kamerų įrengimo klientų pagrindinis tikslas yra ne filmuoti, o bendrovės darbuotojai gyvai atvyksta į odontologijos kliniką. .

5. Jūsų teisės ir jų įgyvendinimas
5.1. Jūs turite šias BDAR įtvirtintas teises:
5.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
5.1.2. susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
5.1.3. atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
5.1.4. reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis;
5.1.5. reikalauti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
5.1.6. apriboti duomenų tvarkymą;
5.1.7. prašyti perkelti asmens duomenis;
5.1.8. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
5.1.9. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl galimai neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar galimo duomenų apsaugos pažeidimo.
5.2. Kad Bendrovė gali pateikti aukščiau nurodytą Jūsų teises, Jūs galite pateikti Bendrovei raštinį prašymą ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti, ty prašymas turi būti Jūsų pasirašytas, kartu pridedamas Jūsų asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopija arba Jūsų asmens tapatybės patvirtinimo tvarka. elektroninių ryšių priemonėmis, kurios tinka Jus identifikuoti. Pateiktas prašymas Bendrovė išnagrinėja ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

6. Duomenų saugumas
6.1. Bendrovė, tvarkydama Jūsų Asmens duomenis, įgyvendina tinkamo lygio technines ir organizacines priemones, užtikrinančias Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo ar atskleidimo.
6.2. Bendrovės darbuotojai, turintys teisę tvarkyti asmens duomenis ar organizuoti ir vykdyti jų apsaugą, privalo laikytis šios Privatumo politikos ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą.
6.3. Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, Bendrovė ne vėliau kaip per 72 valandas nuo tada, kai sužinojo apie asmens saugumo pažeidimą, apie tai praneša Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
6.4. Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus asmenų teisėms ir laisvėms, Bendrovė nedelsdama apie tai praneša ir patiems žmonėms el. paštu.

7. Kontaktinė Bendrovės informacija
7.1. Visais klausimais dėl Privatumo politikos Galite kreiptis šiais kontaktais:
UAB SDC klinika
Į. k. 304989582
Buveinės adresas Kalvarijų g. 128A-2, LT-08210 Vilnius
Tel. +370 696 66247
El. paštas: [email protected]

Privatumo politika