Sveikų dantų centras

SDC | KLINIKA

Laikina registracijos forma. Savitarna jau greitai!
Nepavyksta registruotis? - Registruokitės telefonu +370 696 66247
Loading...

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos
1.1. UAB SDC klinika, į. k. 304989582, Kalvarijų g. 128A-2, LT-08210 Vilnius (toliau – Bendrovė) tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.
1.2. Bendrovė gerbia visų fizinių asmenų bei savo klientų privatumą ir įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą naudojantis Bendrovės teikiamomis paslaugomis ar lankantis Bendrovės interneto puslapyje.
1.3. Bendrovės privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiama Bendrovės politika dėl asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo.
1.4. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos atitinka BDAR ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme vartojamas sąvokas.
1.5. Naudodamiesi Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir/ar naršydami Bendrovės interneto puslapyje, Jūs sutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.
1.6. Bendrovė gali periodiškai keisti Privatumo politiką, atsižvelgiant į BDAR ar kitų teisės aktų pasikeitimus, Bendrovės teikiamų paslaugų apimtį ir kitas aplinkybes.

2. Asmens duomenų tvarkymo pagrindiniai principai
2.1. Bendrovė, rinkdama ir tvarkydama Jūsų Bendrovei patikėtus asmens duomenis, laikosi šių pagrindinių principų:
2.1.1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtai ir sąžiningai;
2.1.2. Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir netvarkomi su šiais tikslais nesuderinamu būdu;
2.1.3. Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir ne per didelės apimties, atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie tvarkomi;
2.1.4. tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami;
2.1.5. Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu tai yra būtina tais tikslais, kuriais jie tvarkomi;
2.1.6. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo tvarkymo be leidimo arba neteisėto tvarkymo ir nuo neatsargaus praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, taikant tinkamas technines ar organizacines priemones.

3. Jūsų asmens duomenų tvarkymas
3.1. Jūs užtikrinate, kad pateiksite Bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.
3.2. Bendrovė veikia kaip odontologijos klinika. Jūs turite teisę kreiptis į Bendrovę el. paštu [email protected] arba buveinės adresu ir gauti informaciją apie tai, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
3.3. Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
3.3.1. odontologinių paslaugų teikimas, asmenų registracija vizitui ir jų aptarnavimas;
3.3.2. vaizdo stebėjimas turto ir apsaugos tikslais;
3.3.3. kandidatuojant į laisvą darbo vietą Bendrovėje;
3.3.4. vykdant rinkodarą.
3.4. Gavusi Jūsų sutikimą, Bendrovė gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais.
3.5. Bendrovė interneto puslapyje naudoja slapukus. Slapukų pagalba Bendrovė gali rinkti informaciją apie svetainės lankytojų skaičių, Jūsų veiksmus, naudojantis interneto puslapiu (kokios informacijos ieškote), Jūsų geografinė vietovė. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti / įjungti visus ar kai kuriuos slapukus.
3.6. Paslaugų suteikimo, asmenų registracijos vizitui ir jų aptarnavimo tikslais gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, paso ar asmens tapatybės kortelės numeris, gyvenamosios vietos adresas.
3.7. Vaizdo stebėjimo tikslais gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: filmuojamo asmens atvaizdas.
3.8. Kandidatuojant į laisvą darbo vietą Bendrovėje gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, paso ar asmens tapatybės kortelės numeris, gyvenamosios vietos adresas, informacija apie išsilavinimą bei darbo patirtį.
3.9. Rinkodaros tikslais tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, Jūsų veiksmai naudojantis Bendrovės interneto puslapiu (kokios informacijos ieškote) ir Jūsų geografinė vietovė.
3.10. Odontologinių paslaugų teikimo, asmenų registracijos vizitui ir jų aptarnavimo tikslais Bendrovė Jūsų asmens duomenis saugo tokį terminą, kiek reglamentuoja teisės aktai (pvz., Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ir kt.). Tais atvejais, kai asmens duomenų saugojimo terminai nenustatyti teisės aktais, Bendrovė Jūsų asmens duomenis saugos ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų gavimo dienos, nebent šioje Privatumo politikoje nustatyti kiti asmens duomenų saugojimo terminai.

4. Vaizdo stebėjimas
4.1. Vaizdo stebėjimas vykdomas turto ir asmenų apsaugos tikslais
4.2. Vaizdo stebėjimas vykdomas patalpose, kur įrengtos odontologinės kėdės, administratorės darbo vieta, koridorius, automobilių parkavimo vieta.
4.3. Padaryti vaizdo įrašai yra saugomi 1 mėnesį nuo vaizdo įrašo sukūrimo, nebent dėl atitinkamų aplinkybių vaizdo įrašą yra būtina saugoti ilgiau (pvz., yra užfiksuota nusikalstama veika, kilo su klientu teisinis ginčas ir pan.).
4.4. Bendrovė norėtų pažymėti, kad vaizdo kamerų įrengimo pagrindinis tikslas yra ne filmuoti klientus, o suteikti galimybę Bendrovės darbuotojams gyvai stebėti atvykstančius asmenis į odontologijos kliniką, užtikrinti teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir tinkamą paslaugų suteikimą, apsaugoti Bendrovės, jos darbuotojų ir klientų turtą, užtikrinti jų saugumą.

5. Jūsų teisės ir jų įgyvendinimas
5.1. Jūs turite šias BDAR įtvirtintas teises:
5.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
5.1.2. susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
5.1.3. atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
5.1.4. reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis;
5.1.5. reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
5.1.6. apriboti duomenų tvarkymą;
5.1.7. prašyti perkelti asmens duomenis;
5.1.8. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
5.1.9. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl galimai neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar galimo duomenų apsaugos pažeidimo.
5.2. Kad Bendrovė galėtų įgyvendinti aukščiau nurodytas Jūsų teises, Jūs turite pateikti Bendrovei raštišką prašymą ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti, t. y. prašymas turi būti Jūsų pasirašytas, kartu pridedama Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija arba Jūs savo asmens tapatybę galite patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai Jus identifikuoti. Pateiktus prašymus Bendrovė išnagrinėja ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

6. Duomenų saugumas
6.1. Bendrovė, tvarkydama Jūsų Asmens duomenis, įgyvendina tinkamo lygio technines ir organizacines priemones, užtikrinančias Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo ar atskleidimo.
6.2. Bendrovės darbuotojai, turintys teisę tvarkyti asmens duomenis ar organizuoti ir vykdyti jų apsaugą, privalo laikytis šios Privatumo politikos ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą.
6.3. Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, Bendrovė ne vėliau kaip per 72 valandas nuo tada, kai sužino apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
6.4. Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus asmenų teisėms ir laisvėms, Bendrovė nedelsdama apie tai praneša ir patiems žmonėms el. paštu.

7. Kontaktinė Bendrovės informacija
7.1. Visais klausimais dėl Privatumo politikos Jūs galite kreiptis šiais kontaktais:
UAB SDC klinika
Į. k. 304989582
Buveinės adresas Kalvarijų g. 128A-2, LT-08210 Vilnius
Tel. +370 696 6624
El. paštas: [email protected]

Laikina registracijos forma